Організація виховної роботи в школі

Виховна система ліцею - це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності учасників освітнього процесу. Виховання тісно поєднується з навчальною діяльністю та вплетене органічно в освітній процес. У ліцеї відбувається морально-етичне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності. На сьогоднішній день склалася система виховної роботи, яка на принципах гуманізму, демократизму, єдності сім'ї та школи, спадкоємності поколінь забезпечує здійснення національно-патріотичного виховання, сприяє формуванню в учнів навичок самоосвіти, самоаналізу, допомагає учням розвивати індивідуальні здібності, творчі задатки, самовизначатись та самореалізовуватись.
Основна увага приділяється формуванню особистості учня, громадянина-патріота України, створенню умов для самореалізації школяра, відповідно до його здібностей, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я, належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

/Files/images/2023_2024/raznoe/1.jpg

Завдання виховної системи:

•Виховувати особистість, патріота, лідера, який вміє ухвалювати відповідальні рішення та дотримуватись прав людини.

• Виховувати дитину як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях.

• Сприяти зростанню творчого та духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів.

• Розвивати дитяче самоврядування як осередок самореалізації громадянського виховання.

• Стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту учнів та розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проєктів соціального та благодійного напрямків.

• Створювати умови для розвитку життєтворчої компетентності учнів.

• Впроваджувати оптимальні методи, форми, засоби, що сприяють формуванню в учнівської молоді основ життєтворчості; розширювати можливості компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху.

Тема виховної роботи закладу:

"Формування оптимального мікроклімату учнівського колективу як засіб створення умов для самореалізації учня в соціумі як громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості ".

Виховна робота в школі проводиться за напрямками:

  • «Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави»,
  • «Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей»;
  • «Ціннісне ставлення до природи»;
  • «Ціннісне ставлення культури та мистецтва»;
  • «Ціннісне ставлення до праці »;
  • «Ціннісне ставленнядо себе».

Система виховної роботи школи забезпечує:

• активне залучення до процесу виховання батьківської громадськості;

• організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання з педагогами, класними керівниками;

• розвиток активності школярів у різних видах діяльності, здібностей, інтересів особистості у позанавчальній діяльності;

• згуртовування учнівських колективів навколо організації колективних творчих справ, участь у проєктах;

• соціальну захищеність і підтримку учнів;

• співпрацю з дитячими молодіжними та громадськими організаціями, об'єднаннями, колективами;

• співробітництво з правоохоронними органами, соціальними службами з питань організації правової освіти, профілактичної роботи серед школярів;

• концентрацію сил педагогічного колективу за пріоритетними напрямками виховної роботи.

Система виховної роботи спрямована на створення умов для розвитку ю. самореалізації особистості кожного учня. Пошук сучасних шляхів і засобів виховання школярів здійснюється на засадах педагогіки творчості і становить одну із найактуальніших проблем навчально-виховного процесу.

Взаємодія сім'ї та школи

Структура виховної роботи навчального закладу включає в себе і взаємодію ліцею з найближчим до неї середовищем на рівні сімей учнів: з батьками й особами, що їх замінюють, акцентуючи увагу на питаннях соціалізації дітей і молоді в тому чи іншому аспекті.

/Files/images/2023_2024/raznoe/2.jpgНормативно-правова база

Лист МОН від 24.08.2023 № 1/12702-23 «Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2023/2024 навчальному році»

Указ Президента України "Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі"

Лист МОН від 13.05.22 року № 1/5119-22 «Про здійснення превентивних заходів серед дітей та молоді в умовах воєнного стану в Україні»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1335-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року"

Наказ МОН від 28.12.2019 № 1646 "Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти"

Лист МОН від 14.08.2020 № 1/9-436 “Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)”

Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від від 20 грудня 2022 р. № 1163-р «Про схвалення Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року та затвердження операційного плану заходів на 2022-2024 роки з її реалізації»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 квітня 2023 р. № 301-р «Про схвалення Концепції безпеки закладів освіти»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 1233-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року»

Закон України «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності»

Указ Президента України "Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя"

Закон України "Про повну загальну середню освіту"

Конвенції про права дитини»

Кiлькiсть переглядiв: 3224