Відповідно до ст. 30 Закону України "Про освіту"

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах відкритий доступ до такої інформації та документів:

1. СТАТУТ ХЛ № 15

2. ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

3. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ХЛ № 15

4. КАДРОВИЙ СКЛАД ХЛ № 15 ЗГІДНО З ЛІЦЕНЗІЙНИМИ УМОВАМИ

5. ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ, ТА ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ, ЩО ПЕРЕДБАЧЕНІ ВІДПОВІДНОЮ ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ

6. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ХЛ № 15

7. ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗАКРІПЛЕНА ЗА ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

8. ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ ТА ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

9. МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ХЛ № 15

10. НАЯВНІСТЬ ВАКАНТНИХ ПОСАД У ХЛ № 15

11. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХЛ № 15

12. РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

13. РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ХЛ № 15

14. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ХЛ № 15

15. УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

16. ПЕРЕЛІК ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ТА ІНШИХ ПОСЛУГ, ЇХ ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОПЛАТИ

17. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

18. СТОП БУЛІНГ

19. АНТИКОРУПЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

20. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ХЛ № 15

21. ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ


Тема над якою працює заклад освіти:

"Створення сприятливих умов для формування компетентностей учнів, спрямованих на самореалізацію особистості в умовах Нової української школи"


Актуальні напрями роботи на 2023/2024 навчальний рік:

З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів України в галузі освіти, створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, вдосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві, роботу педагогічного колективу школи у 2023/2024 навчальному році спрямувати на:

- виконання державних законів та нормативних документів;

- реалізацію навчального плану і навчальних програм з усіх предметів;

- виконання пріоритетних напрямків розвитку школи та на вирішення питань, а саме методичної теми:"Створення сприятливих умов для формування компетентностей учнів, спрямованих на самореалізацію особистості в умовах Нової української школи";

- створення умов для забезпечення в школі сучасної, доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави: забезпечення ефективного управління розвитком загальноосвітнього закладу.

- підвищення рівня рейтингу діяльності закладу освіти;

- задоволення потреб мешканців району в достатній кількості місць у закладі освіти;

-створення умов для забезпечення в школі сучасної, доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави;

-забезпечення необхідних умов щодощодо реалізації Концепції Нової Української школи;впровадження нового Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти;

- навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення профільного навчання, досягнення його практичної спрямованості та результативності;

- підвищення рівня науково-методичного забезпечення освітнього процесу на основі проведення і аналізу моніторингових досліджень;

- впровадження інноваційних освітніх технологій у практичну діяльність закладу освіти;

- безперервний процес підвищення ефективності освітнього процесу з одночасним урахуванням потреб суспільства, потреб особистості учня.

- підвищення якості освітніх послуг школи та забезпечення їх відповідності національним, європейським і міжнародним стандартам і вимогам.

- різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб.

- збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров'я вихованців; виховання школяра як громадянина України, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях.

- виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією.

- виховання школяра як людини моральної, відповідальної, з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе.

- систематичне впровадження педагогіки толерантності, формування гуманних відносин між учителями, учнями та батьками;

- виконання натуральних та фізіологічних норм харчування дітей, постачання закладу освіти водою гарантованої якості;

- неналежний рівень реагування на шкідливий вплив неблагополучних сімей на дітей, недостатній вплив на батьків, які ухиляються від виконання своїх обов’язків;

- забезпечення закладу освіти сучасною комп’ютерною технікою, меблями, технологічним та спортивним обладнанням, навчально-методичними посібниками;

- дотримання норм охорони праці, охорони життя та безпеки життєдіяльності всіх учасників освітнього процесу закладів освіти та управління освіти;

- забезпечення ефективної взаємодії та співпраці всіх учасників освітнього процесу.

Заходи
щодо подальшого вдосконалення і підвищення ефективності
освітнього процесу у закладі загальної середньої освіти:

· в управлінні:

- реалізація державної політики в галузі освіти, наукової, інноваційної діяльності з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району;

- розвиток існуючої системи повної загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, підтримка її ефективного функціонування;

- створення умов для охоплення суспільною дошкільною освітою не менше 97% дітей п’ятирічного віку;

- забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток;

- удосконалення управління закладом освіти на основі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;

- зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти, долучивши до цього процесу підприємства, організації, громадськість, спонсорів, батьків тощо;

- проведення корекційної діяльності у міжатестаційний період.

· у методичній роботі:

- забезпечення функціонування системи профільного навчання у закладі освіти;

- забезпечення психологічного супроводу допрофільного та профільного навчання;

- забезпечення виконання заходів щодо підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

- створення умов для вільного вивчення державної, рідної та іноземної мов;

- використання в роботі інноваційних підходів до навчання та виховання, роботи з батьками та громадськістю;

- впровадження сучасних освітніх технологій, створення умов для реалізації освітніх запитів кожного учня;

- удосконалення роботи щодо надання якісної освіти на підставі компетентнісного підходу до запровадження особистісно-зорієнтованих технологій навчання й виховання учнів;

- забезпечення підтримки обдарованої молоді шляхом створення умов для її творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку;

- спрямування методичної роботи на встановлення пріоритету уроку, як засобу соціалізації учнів;

- здійснення моніторингу діяльності закладу освіти за різними напрямами їх функціонування;

- підвищення професійної компетентності педагогів;

· у навчанні:

- підвищення якості дошкільної освіти через модернізацію її змісту та вдосконалення професійної компетентності педагогів закладу освіти;

- створення належних умов щодо виконання Державного стандарту початкової загальної освіти, створення сприятливих умов навчання учнів початкових класів, (особлива увага - організації освітнього процесу учнів 1-х класів);

· у вихованні:

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- спрямування діяльності психологічної служби на підготовку дитини до самостійного життя, підтримку дітей вразливих категорій, посилення ролі превентивної та корекційної роботи як з учнями, так і з членами їх родин;

- забезпечення подальшої взаємодії з батьками, розвиток учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчального процесу, життєдіяльності закладів освіти тощо;

- прищеплення школярам культури поведінки і потреби у здоровому способі життя;

· в інформатизації:

- формування інформаційної культури всіх учасників освітнього процесу;

- використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення всіх предметів навчального плану та управлінської діяльності, впровадження певних нововведень у освітній виховний процес;

- забезпечення ефективного функціонування програмного комплексу «ІСУО», що підтримує єдину систему збору, обробки і зберігання інформації закладу освіти.

· у створенні здоров’язберігаючого середовища:

- розвиток у дітей і підлітків життєвої компетентності, свідомого ставлення до себе самого, сприяння фізичному зростанню;

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;

- запровадження технологій навчання та виховання дітей, які б забезпечували збереження їхнього фізичного та психічного здоров’я, розвантаження;

- забезпечення повноцінного відпочинку та ефективного оздоровлення дітей, створення належних умов для освітньої культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з дітьми під час шкільних канікул;

- продовження роботи щодо збільшення охоплення гарячим харчуванням учнів 5–11 класів.

Основні завдання на 2022/2023 навчальний рік

- реалізація особистісно орієнтованого підходу до розвитку, виховання й навчання учнів через оновлення змісту освіти й упровадження нових освітніх технологій, зокрема інформаційних і телекомунікаційних, на всіх ступенях навчання;

- забезпечення необхідних умов щодо реалізації впровадження нового Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти;

- забезпечення необхідних умов щодо реалізації Концепції Нової Української школи;

- активізація роботи щодо організації освітнього процесу через чітке структурування навчального матеріалу на уроці, встановлення пріоритету уроку, як засобу соціалізації учнів та розвитку життєвих компетенцій;

- продовження роботи щодо впровадження профільного навчання в старшій школі з метою поліпшення якості освіти, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання та мобільності в умовах сучасного суспільства;

- розробка системи допрофільної підготовки з урахуванням психолого-педагогічного діагностування школярів, налагодження дієвої діагностики рівня навчальних досягнень учнів основної школи;

- продовження інформатизації освітнього процесу, використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення всіх предметів навчального плану;

- продовження роботи щодо підвищення якості впровадження в освітній процес інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання, узагальнення власного педагогічного досвіду;

- спрямувати всю методичну й дослідно – експериментальну роботу школи на успішну реалізацію елементів дистанційного навчання школярів;

- створення необхідних передумов з метою інтегрованості української культури в європейський простір, а саме: формування у дітей та учнівської молоді відкритості, толерантного ставлення до відмінних від національних ідей, цінностей культури, мистецтв, здатності диференціювати спільне і відмінне в різних культурах, сприймати українську культуру, як невід’ємну складову загальнолюдського;

- спрямування освітнього процесу на найвищі морально-духовні та потенційні можливості виховання, створення умов для досягнення життєвого успіху особистості, розвитку її індивідуальних здібностей;

- забезпечення подальшого розвитку учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчального процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя учнівської молоді;

- посилення профорієнтаційної роботи з неповнолітніми, забезпечення постійного контролю за дотриманням законодавства, спрямованого на профілактику правопорушень із залученням органів внутрішніх справ, служби у справах дітей, громадськості;

- суворе дотримання вимог Закону України «Про охорону дитинства», міських і районних програм, які направлені на поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення, соціального та матеріального забезпечення та захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

- створення необхідних умов для роботи методичних комісій, координації їхньої роботи, організація безпосереднього управління роботою керівників ШМО та активізація їх діяльністі щодо надання методичної допомоги вчителям;

- активізація індивідуальної роботи з обдарованими та талановитими дітьми, систематичної та послідовної роботи щодо якісної підготовки учнів до олімпіад, конкурсів, турнірів різного рівня;

- спрямування діяльності психологічної служби на підготовку дитини до самостійного життя, підтримку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, посилення ролі превентивної та корекційної роботи як з учнями, так і з членами їх родин;

- використання в роботі інноваційних підходів до навчання та виховання, роботи з батьками та громадськістю;

- зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу при залученні організацій, громадськості, спонсорів, батьків.

Кiлькiсть переглядiв: 6032