«Вчитель як фахівець живе доти, поки вчиться» (К.Д.Ушинський)


Сприяти педагогу в цьому — провідна функція шкільної методичної роботи.

Методична робота – це заснована на досягненнях науки та передового педагогічного досвіду система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з підвищення наукового та загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетентності та підвищення ефективності освітнього процесу. За умов практичної реалізації завдань Де¬ржавної національної програми «Освіта (Україна XXI століття)» гостро стоїть за¬вдання підвищення кваліфікації педагогіч¬них працівників, широкого впровадження досягнень психолого-педагогічної науки і передового досвіду роботи. Педагог, як і кожен фахівець, потребує постійного підвищення кваліфікації. Методична робота в школі здійснюється згідно з Кон¬ституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», , Положенням про методич¬ний кабінет середнього закладу освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 28 жовтня 1997 року № 385, Положенням про районний (міський) методичний кабінет, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 18 березня 1997 року. Основним документом з питань методичної роботи є Рекомендації щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти, схвалені листом Міністерства освіти і науки України від 23.07.2002 р. № 1\9-21.8. Основними завданнями методичної роботи є: • організація безперервного удосконалення фахової майс¬терності та підвищення професійної компетентності пе¬дагогічних кадрів, підготовка їх до атестації; • проведення методичних заходів, спрямованих на розви¬ток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагаль¬нення і поширення перспективного педагогічного досвіду; • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, науки і перс¬пективного педагогічного досвіду; • залучення вчителів до науково-дослідницької роботи в статусі методистів-кореспондентів відповідних відділів-та кафедр обласних інститутів післядипломної педагогіч¬ної освіти; • проведення інформаційно-пошукової роботи, створення каталогів, картотек, банків педагогічної інформації тощо; • організація роботи з обдарованими дітьми через діяль¬ність учнівських наукових товариств, підготовку і прове¬дення олімпіад з базових дисциплін, турнірів юних нау¬ковців тощо; • аналіз стану викладання предметів і навчальних курсів, підготовка рекомендацій щодо приведення їх у відповід¬ність до державних стандартів освіти Практична реалізація у внутрішньо-шкільній методичній роботі комп¬лексу названих вимог має привести систему методичної роботи до оп¬тимальних результатів, а виконан¬ня цих принципів може і повинно розглядатися як один із показників її ефективності. Практика планування за¬вдань методичної роботи в закладі уможливила виділення таких груп взаємопов'язаних функцій-завдань системи методичної роботи: • функції методичної роботи у зв'язку з «навколишнім середовищем», тобто її функції відносно за¬гальнодержавної системи освіти, педагогічної науки, передового педагогічного досвіду; • функції методичної роботи сто¬совно педагогічного колективу закладу; • функції методичної роботи стосов¬но конкретного вчителя, класного керівника, вихователя. Усі ці групи функцій мають свої конкретні результати, причому дві перші групи функцій у кінцевому підсумку працюють на третю, ос¬кільки саме її реалізація наблизить школу до здійснення кінцевої мети, завдань методичної роботи. Загальне керівництво методичною роботою здійснює директор закладу, який створює необхідні умови для підвищення ідейно-теоретичного рівня і кваліфікації педагогічних працівників; організовує методичну роботу заступник з навчально-ви¬ховної роботи, який опирається на голів методичних об'єднань, учителів-методистів, старших учителів, учителів вищої категорії, настав¬ників, керівників шкіл передового досвіду тощо. Планування методичної роботи включає такі організаційні форми: - індивідуальні (самоосвіта, стажування, наставництво, консультування, дистанційне навчання) - колективні постійно діючі (методичні об’єднання, творчі групи, школа передового педагогічного досвіду, школа педмайстерності, школа молодого учителя) - колективні періодичні (методичні тижні, науково-практичні конференції, семінари, методичні ради, педради. Кожен педагог охоплюється такими формами методичної роботи, які найбільш повно відповідають його професійної підготовки, досвіду практичної роботи. Участь у методичній роботі є професійним обов’язком кожного педагогічного працівника. Учителі, які навчаються у вузах або на курсах без відриву від виробництва, звільняються на період навчання від участі в методичній роботі. Звільняються від участі в колективних формах методичної також матері, які мають дітей віком до трьох років. Директор та заступники беруть участь у роботі методичного об’єднання, як і вчителі, - за фахом.

Принципи методичної роботи у закладі

1. Зв’язок з життям і практичною реалізацією перебудови закладу освіти, актуальність.

2. Науковість методичної роботи.

3. Системність методичної роботи.

4. Комплексний характер методичної роботи.

5. Системність, послідовність, наступність, безперервність.

6. Творчий характер методичної роботи, максимальна активізація вчителів.

7. Конкретність методичної роботи, урахування спеціалізації закладу.

8. Спрямування методичної роботи на виділення головного, істотного в підвищенні кваліфікації вчителів.

9. Єдність теорії і практики при всьому спрямуванні методичної роботи.

10. Оперативність, гнучкість, мобільність методичної роботи.

11. Колективний характер методичної роботи при розумному поєднанні шкільних. Групових та індивідуальних, формальних і неформальних, обов’язкових і добровільних форм і видів методичної роботи і самоосвіти вчителів.

12. Створення сприятливих умов для ефективної методичної роботи, творчих пошуків вчителів. Напрямки діяльності • створення методичної служби • створення психологічної служби • створення соціальної служби

Пріоритетні напрямки роботи • створення методичної ради • створення творчих груп, об’єднань вчителів • створення груп - шкіл педагогічної майстерності • створення банку даних про передовий педагогічний досвід • високий рівень організації роботи методичного кабінету • заохочення роботи вчителів за авторськими програмами • моніторинг індивідуальної науково-методичної роботи вчителя • створення умов для самоосвітньої діяльності вчителів

Кiлькiсть переглядiв: 3105